Όροι Χρήσης

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Η internationalelearningacademy.com δύναται να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της online αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές ανεπιφύλακτα και χωρίς όρους από εσάς από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο Website μετά από την online ενημέρωση του.
Η internationalelearningacademy.com προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και / ή αναβαθμίσεις.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Τα στοιχεία που περιέχονται στο Website (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι,λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και το ίδιο το Website προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή της internationalelearningacademy.com και / ή τρίτων μερών.
Έχετε εξουσιοδότηση να προβάλετε και να χρησιμοποιείται το Περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, με τον όρο να διατηρούνται όλες οι αναφορές σε πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα αντιγραφής που σχετίζονται με το Περιεχόμενο καθώς επίσης να απέχετε από τροποποιήσεις ή αλλαγές του Περιεχομένου.
Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριμένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από την internationalelearningacademy.com.
Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων τα οποία περιέχονται στο Website απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά μη ουσιαστικού μέρους του περιεχομένου του Website απαγορεύεται, ακόμη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόμοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης του Website. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο Περιεχόμενο που εμφανίζεται στο Website, συμπεριλαμβανομένων και των τρίτων μερών.
Τα σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο Website αποτελούν ιδιοκτησία της internationalelearningacademy.com ή τρίτων μερών. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής, αυτών των λογότυπων και των σημάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από την internationalelearningacademy.com.
Καμία αναφορά στο Website δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήματα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ WEBSITE
Η internationalelearningacademy.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και / ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος του Website, να αναβαθμίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στο Website, ή να προβαίνει σε βελτίωση του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.Υπό αυτές τις συνθήκες, η internationalelearningacademy.com δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του Website ή της πρόσβασης σε αυτό.
Προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, η internationalelearningacademy.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα.
Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, η internationalelearningacademy.com δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.
Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus,antimalware,antispyware προγράμματα) και φυσικά να χρησιμοποιείτε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) που επιθυμείτε.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ο ιστοτόπος μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχετε σε αυτόν και τα οποία περιλαμβάνουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, και ενδεχομένως, αλλά πάντα με τη συγκατάθεσή σας, να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνον στην κεντρική βάση δεδομένων του ιστοτόπου καθώς και στα αντίγραφα ασφαλείας αυτού (backup σε συμπιεσμένη μορφή). Ο ιστοτόπος χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για την επιβεβαίωση πληρωμής και για την επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να σας αποστείλει το περιεχόμενό του κύκλου σπουδών το οποίο αγοράσατε. Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν την παράδοση του προϊόντος και μπορεί να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας. Κατα την διαδικασία πραγματοποιείται αναδρομολόγηση στην ιστοσελίδα της Alpha Bank , όπου καλείστε να δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής για να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Η internationalelearningacademy.com δεν λαμβάνει κανένα μέρος κατά την συγκεκριμένη διαδικασία. Παρακαλώ απευθυνθείται στους όρους και προϋποθέσεις της τράπεζας για παραπάνω πληροφορίες.

6. ΓΕΝΙΚΑ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του Website της internationalelearningacademy.com εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ των Πελατών (δηλαδή εσάς) και της internationalelearningacademy.com και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συμφωνία ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ σας.